توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

ایتریم-90


نام:

ایتریم-90

فرمول شیمیایی:          

Ycl3

شکل ماده:   

محلول در 0.05 M HCl

نیمه عمر:                         

67/2 روز

خلوص نوکلئیدی      

˃99%

تمرکز اکتیویته:

بدون ناقل

وضعیت نگهداری:              

در دمای اتاق

موجود بودن:        

به‌صورت روزانه

بسته‌بندی:          

نوع A