توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

ششمین حضور در نمایشگاه EANM

ششمین حضور در نمایشگاه EANM
ششمین حضور در نمایشگاه EANM
ششمین حضور در نمایشگاه EANM
ششمین حضور در نمایشگاه EANM
ششمین حضور در نمایشگاه EANM
ششمین حضور در نمایشگاه EANM
ششمین حضور در نمایشگاه EANM
ششمین حضور در نمایشگاه EANM
ششمین حضور در نمایشگاه EANM