توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

تصاویر

ششمین حضور در نمایشگاه EANM
بیست و یکمین نمایشگاه نفت
بازدید دکتر صالحی (8 اسفند 94)
بازدید خبرنگاران (5 اسفند)
برگزاری دوره آموزش اسپکترومتری
بازدید سفیران ایران
پوستر

ویدیو