توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ

چشمه‌های نقطه ای ایریدیم-192


ایریدیم-192 برای تولید چشمههای آببندی شده‌‌‌ی زادیواکتیوی که یک پرتو متمرکز اشعه گامای ایریدیم-192 را روی ماده هدف آزمایشی فرود می‌آورد، به کار می‌رود. این چشمه‌ها عموماً با استفاده از فولاد ضدزنگ جوش‌شده تولید شده و یک کپسول حاوی تعدادی دیسک یا قرص فلزی از ایریدیم-192 را به وجود می‌آورند. محدوده اکتیویته ویژه این چشمه‌ها از مرتبه چند صد کوری بر گرم می‌باشد.

 

 

اکتیویته نامی

MBq

Ci

1295 * 103

35

1850 * 103

50

2405 * 103

65

2960 * 103

80

3700 * 103

100

چشمه‌های نقطه ای ایریدیم-192


چشمه‌های نقطه ای ایریدیم-192


چشمه‌های نقطه ای ایریدیم-192