توسعه و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد صنعتی و پزشکی

پارس ایزوتوپ
Pars-LutoPSMA
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 34.06 MB
Pars-LutoDotatatekit
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 30.8 MB
Pars TectoPSMA
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 29.25 MB
Pars-LuDotatate kit
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 29.92 MB
Pars-LUTOPSMA
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 33.08 MB
ژنراتور گالیوم 68
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 27.66 MB
ژنراتور گالیم 68
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 39.74 MB
Pars-TectoPSMA
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 28.96 MB
Lu-PSMA
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 39.89 MB
لوتشیم دوتاتیت LU-dotatate
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 39.04 MB
ساماریوم sm-153 EDTMP
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 16.5 MB
Trodat
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 0 KB
MAA
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 15.52 MB
MDP
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 15.45 MB
MIBI
تاریخ آپلود: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ [ mp4 ][ دانلود رایگان ] 17.28 MB


قبلی صفحه 1 / 2 بعدی